Quy trình nuôi Ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hinh nuôi Update 10/2021

: Mô hình nuôi tôm càng xanh trong mùa khô Update 10/2021

Xin giới thiệu với bà con kỹ thuật cơ bản về nuôi ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hình nuôi:

Rate this post